محصولات
کمتر از 4 ساعت، از دوشیده شدن شیر تا ورود به کارخانه!
یک روز با گاوها در دامداری!
شیر محصولات روزانه از کجا میاد؟
از نزدیک با روزانه
موندگاری تا شیش ماه، بدون مواد نگهدارنده!
کنترل کیفیت
تولید پنیر
تولید شیر